Forside Publikationer Hent rapporter Om Skolebørnsundersøgelsen International HBSC
Om HBSC Skolebørnsundersøgelsen
HBSC er et internationalt netværk af forskere, som gennemfører The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study: WHO Collaborative Cross-national Survey. I Danmark hedder projektet Skolebørnsundersøgelsen eller HBSC-studiet.

HBSC-studiet indsamler data hvert fjerde år om 11-, 13- og 15-årige skoleelevers sundhed, trivsel, sociale forhold og sundhedsadfærd. Netværket omfatter forskergrupper i 45 lande i Europa og Nordamerika. Se mere på den internationale hjemmeside www.hbsc.org

Historie

HBSC-projektet startede i 1983, og Danmark kom med som et af de første lande i 1984. Vi har gennemført HBSC-studiet alle ni gange: 1984, 1988, 1991, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 og 2014. For tiden planlægger vi den tiende dataindsamling i 2018.

Værtsinstitution for de første fire danske dataindsamlinger var Institut for Social Medicin ved Københavns Universitet. Ved dataindsamlingerne 1998, 2002 og 2006 var Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU, vært for studiet. Dataindsamlingerne i 2010 og 2014 foregik ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, som også er vært for studiet i 2018.

Indhold

Vi undersøger skoleelevers helbred, sundhedsadfærd og sociale forhold.

Helbred: Kroniske lidelser, tilskadekomst, overvægt, symptomer, selvvurderet helbred, mental sundhed og almen livstilfredshed.

Sundhedsadfærd: Brug af alkohol, tobak, cannabis og lægemidler; mad- og måltidsvaner; fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd; tandbørstningsvaner; seksualvaner; vægtkontrol; mobning og slagsmål.

Sociale forhold: Socioøkonomisk baggrund, etnisk herkomst, familieform, skolemiljø samt relationer med familie og venner.

Metoder

Det er en betingelse for de nationale projekters deltagelse i HBSC-studiet at man nøje følger den internationale forskningsprotokols krav til sampling, studiepopulation, dataindsamling, oprensning af data, brug af data og publicering.

Hver undersøgelse omfatter et nationalt repræsentativt udsnit af 11-, 13- og 15-årige (elever i femte, syvende og niende klasse) i et tifældigt udtræk af skoler. Studiepopulationen veksler fra år til år, men er som hovedregel 5.000 elever fra hvert land. Eleverne udfylder det internationalt standardiserede HBSC-spørgeskema i skolen. Der sker en stadig udvikling og kvalitetssikring af dette spørgeskema i form af nationale og internationale valideringsstudier.

Data lagres i HBSC’s internationale databank, som for tiden administreres af Universitetet i Bergen. Undersøgelsen er fuldstændig anonym og rummer ingen data om skolens navn, elevens navn, fødselsdato eller cpr-nummer.

Organisation og ledelse

HBSC-studiet er et autonomt netværk, som ikke er underlagt nogen national eller international organisation. Den øverste myndighed er Assembly, som omfatter projektlederne - en fra hvert deltagerland. Assembly vælger selv sin ledelse, som for tiden er Joanna Inchley og Dorothy Currie fra St. Andrews University i Skotland. Assembly udpeger projektledere i hvert af deltagerlandene.
I Danmark er Mette Rasmussen daglig leder af projektet og Pernille Due viceprojektleder.

Organisation, ledelse og arbejdsformer fremgår af Terms of Reference (PDF-dokument).

Den danske HBSC-styregruppe

Den overordnede styring af det danske HBSC-studie varetages af Den danske HBSC-styregruppe.
Gruppen afgør alle væsentlige spørgsmål om projektet i Danmark, fx drift, finansiering, hjemsted, dataindsamling, adgang til data, videnskabelig udnyttelse af data, videnskabelig udvikling, medlemskab af styregruppen og samarbejde med det internationale HBSC-netværk.
Styregruppen blev formelt oprettet i 2008 og består af: Anette Andersen, Mogens Trab Damsgaard, Pernille Due, Bjørn Holstein og Mette Rasmussen.

Den danske HBSC-styregruppe er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister med CVR-nr.: 38153021
International HBSC web site
 Forside
    Top