Skolebørnsundersøgelsen udgør den danske del af det internationale forskningsnetværk The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study: WHO Collaborative Cross-national Survey. Netværket omfatter forskergrupper i 42 lande i Europa og Nordamerika. Yderligere information om det internationale netværk kan ses på www.hbsc.org

De mange HBSC-lande indsamler data hvert fjerde år om 11-, 13- og 15-årige skoleelevers sundhed, trivsel, sundhedsadfærd og levekår.

I 2018 gennemførtes Skolebørnsundersøgelsen i Danmark for tiende gang. Data indsamledes ved, at 3660 elever i 5., 7. og 9. klasse besvarede et spørgeskema. Som noget særligt for Skolebørnsundersøgelsen i 2018 fik skolerne mulighed for at deltage i en supplerende undersøgelse med indsamling af data om elevernes fysiske aktivitet ved brug bevægelsesmålere.

Historie

HBSC-projektet startede i 1983, og Danmark kom med som et af de første lande i 1984. Vi har gennemført HBSC-studiet alle ti gange: 1984, 1988, 1991, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 og 2018 (Data fra 2018 er i øjeblikket under oparbejdning).

Værtsinstitution for de første fire danske dataindsamlinger var Institut for Social Medicin ved Københavns Universitet. Ved dataindsamlingerne 1998, 2002 og 2006 var Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU, vært for studiet. Dataindsamlingerne i 2010 og 2014 foregik ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, som også er vært for studiet i 2018.

Undersøgelsens fokusområder

Vi undersøger skoleelevers helbred, trivsel, sundhedsadfærd og levekår, som særligt centrerer sig om følgende temaer:

Helbred: Kroniske lidelser, tilskadekomst, højde/vægt, symptomer, selvvurderet helbred, mental sundhed og almen livstilfredshed.

Sundhedsadfærd: Mad- og måltidsvaner, fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd, vægtregulering, tandbørstningsvaner, brug af alkohol, tobak og cannabis (spørges kun til elever i 9. klasse), og seksualvaner (spørges kun til elever i 9. klasse).

Levekår: Skolemiljø, relationer med familie og venner inkl. mobning. Socioøkonomisk baggrund, familieform og etnisk herkomst.

Metoder

Det er en betingelse for de nationale projekters deltagelse i HBSC-studiet at man nøje følger den internationale forskningsprotokols krav til sampling, studiepopulation, dataindsamling, oprensning af data, brug af data og publicering.

Hver undersøgelse omfatter et nationalt repræsentativt udsnit af 11-, 13- og 15-årige (elever i femte, syvende og niende klasse) i et tifældigt udtræk af skoler. Studiepopulationen veksler fra år til år, men er som hovedregel 5.000 elever fra hvert land. Eleverne udfylder det internationalt standardiserede HBSC-spørgeskema i skolen. Der sker en stadig udvikling og kvalitetssikring af dette spørgeskema i form af nationale og internationale valideringsstudier.

Det er naturligvis frivilligt for eleverne, om de ønsker at deltage undersøgelsen. Dette informeres de om tydeligt, når de introduceres til spørgeskemaet, ligesom de informeres om, at deres data behandles strengt fortroligt. Tidligere undersøgelser er gennemført anonymiseret. I 2018-undersøgelsen suppleres dataindsamlingen med CPR-numre, men forskerne har efterfølgende ikke adgang til personlig identifikation, fx CPR-nummer og elevnavn. Data bruges udelukkende til forskningsformål. Vi oplyser aldrig hvilke skoler, der deltager, og vi oplyser aldrig noget om enkeltstående elever. Forældre har mulighed for at fravælge, at deres barns data indgår i undersøgelsen.

Anonymiseret udgave af data lagres i HBSC’s internationale databank, som administreres af Universitetet i Bergen.

Organisation og ledelse

HBSC-studiet er et autonomt netværk, som ikke er underlagt nogen national eller international organisation. Den øverste myndighed er Assembly, som omfatter projektlederne - en fra hvert deltagerland. Assembly vælger selv sin ledelse, som for tiden er Joanna Inchley og Dorothy Currie fra St. Andrews University i Skotland. Assembly udpeger projektledere i hvert af deltagerlandene.

I Danmark er Mette Rasmussen daglig leder af projektet.

Den danske HBSC-styregruppe

Den overordnede styring af det danske HBSC-studie varetages af Den danske HBSC-styregruppe. Gruppen afgør alle væsentlige spørgsmål om projektet i Danmark, fx drift, finansiering, hjemsted, dataindsamling, adgang til data, videnskabelig udnyttelse af data, videnskabelig udvikling, medlemskab af styregruppen og samarbejde med det internationale HBSC-netværk.

Styregruppen blev formelt oprettet i 2008 og består pr. 1. ju1i 2019 af: Anette Andersen, Mogens Trab Damsgaard, Bjørn Holstein, Katrine Rich Madsen, Trine Pagh Pedersen, Mette Rasmussen og Mette Toftager.

Den danske HBSC-styregruppe er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister med CVR-nr.: 38153021